Ellátott szakfeladataink

Ellátott szakfeladataink

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás:

A korai fejlesztés magában foglalja 0-6 éves korig a komplex gyógypedagógiai fejlesztést. 3 éves kortól csak akkor folytatható, ha a gyermek nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

Ellátott gyermeklétszám 12 fő, melyből 11 fő a pannonhalmi ügyviteli helyen, 1 fő a győrújbaráti bölcsődében kap ellátást.
Jellemzően egyéni foglalkozásokat tartunk, de a későbbiekben 2-3 fős csoportokat is alkotunk majd.

Baba-mama klub foglalkozást az első félévben két alkalommal (10.11. és 10.12.), a második félévben szintén két alkalommal (04.10. és 04.11.) tervezünk. A helyszín minden esetben Pannonhalma és Győrújbarát. Az ellátott létszám a tanév során várhatóan emelkedni fog, hiszen jelenleg a nevelési tanácsadás keretén belül (baba nev.tan) több gyermeket is ellátunk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy közülük többen is átkerülnek a korai fejlesztés szakfeladatra.
A szakfeladaton ebben a tanévben is egy konduktor és szomatopedagógus-logopédus végzettséggel rendelkező kolléga dolgozik.
Csoportok:
– óvoda előkészítő csoport (szülők nélkül)
– mászó csoport

Szakértői bizottsági tevékenység

A szakértői bizottsági tevékenység komplex pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálat alapján történik. Tagintézményünk feladata a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségek megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése. Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a gyermeket a Székhelyintézményhez irányítjuk. A 2019/2020 tanév kezdetéig feladatunk volt még az iskolaérettségi vizsgálat, azaz a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása. A jogszabályi változásokat követve már csak az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértői vizsgálatokat végezzük a beiskolázás eldöntésének céljából.

A nyári szabadságolások megkezdése előtt döntő többségben befejeztük a vizsgálatokat, így összesen három alapvizsgálat került át az új tanévre. Szeptember hónapban ezek a vizsgálatok is lezajlottak. 19 vizsgálati kérelem érkezett szeptemberben. A 22 vizsgálati kérelem közül 22 feldolgozásra került, az esetosztás megtörtént. Szeptember hónapban 12 gyermek vizsgálata befejeződött, a többi esetben az időpontok kiosztásra kerültek. A szülőkkel minden esetben telefonon is egyeztetünk a vizsgálati időpontokról, így továbbra is kiértesített időpontban kerülhetnek sorra a vizsgálatok. A vizsgálati időpontokat minden esetben egyeztettük az adott oktatási, nevelési intézménnyel is.

Az előző tanév végéhez képest változás, hogy egy új pszichológus kolléga bekerült a szakfeladatra. Továbbra is biztosítjuk, hogy az alapvizsgálatok esetében gyógypedagógus, logopédus és pszichológus is helyet kapjon a bizottságban. A heti óraszámot az előző tanévhez képest megemeltük, hiszen az előző tanévben jelentősen emelkedett a szakfeladaton a vizsgálati kérelmek száma és jelentős emelkedés mutatkozik a várható felülvizsgálatok számában is.

 

Nevelési tanácsadás:

A nevelési tanácsadás keretén belül a szülőknek és a gyermekeket nevelő, oktató intézményeknek adunk segítséget. A pedagógiai és pszichológiai tanácsadás és konzultáció mellett többféle preventív és terápiás ellátást biztosítunk.

Az előző évekhez hasonlóan mind a pszichológusok, mind a fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus kollégák a le nem zárt eseteknél ismét felvették a kapcsolatot a szülőkkel és igény és szükség esetén folytatódtak a foglalkozások. Lezárultak a prevenciós szűrések is. Május, június és július hónapban 158 fő, szeptember hónapban 46 fő prevenciós szűrését végezték el a kollégáim, ami összesen 204 főt jelentett. Ez a létszám még egy kicsit emelkedhet, mert néhány gyermek esetében betegség miatt nem sikerült elvégezni szeptember hónapban a szűrést. A logopédiai 5 éves kori szűrésen 263 gyermek vett részt. A létszám a nevelési tanácsadás szakfeladaton azért alacsonyabb, mert az SNI és BTMN diagnózissal rendelkező gyerekeket értelemszerűen nem szűrjük és mindig akad olyan szülő, aki nem kéri a szűrést. A prevenciós szűrések eredményeit a nevelési tanácsadás szakfeladaton dolgozó kollégák megbeszélték a logopédiai szakfeladaton dolgozó kollégákkal, így a beiskolázás előtt álló korosztályról komplexebb véleményt tudunk alkotni. Ahol indokoltnak találtuk, javaslatot tettünk a szakértői bizottsági tevékenységre irányításra, valamint a tehetséggondozásra is. A beiskolázással kapcsolatban is hasznos tanácsokat tudunk adni szülőknek, pedagógusoknak, ezzel is csökkentve a nem megalapozottan beérkező kérelmek számát. Az előző tanévben az OH által kirendelt mindösszesen három vizsgálat alátámasztotta a prevenciós szemléletünk létjogosultságát. Ezen ebben a tanévben sem kívánunk változtatni.

Beindított csoportjaink:
Játékos mozgásfejlesztő csoport
Baba nevtan (0-3 éves korig):- kúszó-mászó csoport, – tipegő csoport, – járó csoport
Táblajáték (iskola)
Önismereti csoport (óvoda, iskola)
Pszichológiai csoport (BTMN és SNI gyermekek számára is)
Szorongásoldó csoport (óvoda, iskola)
Hiperke/ADHD csoport (óvoda, iskola)
Művészetterápia (iskola)
Szociális készségfejlesztő csoport
Prevenciós csoportok
Kulcsár mozgásfejlesztő csoport
Iskolaelőkészítő

BTMN diagnózissal rendelkező gyermekek/tanulók ellátása. 2023. szeptember 29-ig 410 gyermek került be az ellátásba.

Logopédiai ellátás:

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg.

A kötelező 5 éves szűrések: 263 fő (május, június 194 fő, ebből 161 fő bekerült az ellátásba, szeptember 69 fő, ebből 49 fő bekerült az ellátásba). Terápiába vett a Szól-e? szűrésekből összesen 210 fő.
KOFA: 257 kérdőív érkezett vissza.
Kiértékelés alapján 48 gyermeket vettünk terápiába. Közülük 40 gyermek terápiás foglakozása indult el 2023 szeptemberében. 8-an még nem járnak rendszeresen óvodába. Amint a tanév során beindul az óvodai nevelésük, a rendszeres terápia is elindul.
Ellátott óvodásaink száma 307 fő.
Ellátott iskolásaink létszáma 101 fő.
Összesen így 408 fő ellátott gyerekkel (ebben nincsen benn a 8 fő beszédindító foglalkozásra beutalt, még óvodába nem járó kisgyerek) kezdtük meg a tanévet 143 csoportban.

Ellátási körzetünk 12 óvodájában jelen vagyunk, minden helyszínen heti 1 terápiás órát tudunk biztosítani. Ellátási körzetünk 6 iskolájában és azok tagintézményeiben, összesen 9 helyszínen látunk el logopédiai terápiát heti 1 órában.
Tagintézményünk telephelyén is tartunk foglalkozásokat. (győrújbaráti iskolások ellátása).

Csoportjaink:
– megkésett beszédfejlődésű gyerekeknek prevenciós terápia: 25 db
– artikulációs terápia (iskola, óvoda): 118 db
– várólista: 0
Az artikulációs terápián vesznek részt nemcsak a pösze, hanem a beszédészlelési problémával küzdő gyerekek is, de külön színtiszta észlelős csoportunk nincs. Természetesen a logopédiai terápián maximálisan igyekszünk figyelembe venni a szűrések, vizsgálatok eredményeit. Ugyanez igaz a dadogó az nyelvlökő és a diszfóniás gyerekekre is. A csoportok összeállításánál maximálisan alkalmazkodnunk kell az ellátott intézményekhez, mivel saját logopédiai ambulanciánk nincs.

A gyógytestnevelés feladata a gyermekek speciális célú testnevelési foglalkoztatása iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján. 2023. szeptember 29-ig 178 gyermek került be az ellátásba.

Óvoda-, iskolapszichológia koordinálása:

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

Az ellátási körzetünkben lévő óvodákban, iskolákban a Pannonhalmi Bencés Gimnázium kivételével nem alkalmaznak óvoda- illetve iskolapszichológust. Így a koordinációs feladatok ellátásának nincs alapja.
Természetesen a nevelési tanácsadás szakfeladat keretében ellátjuk a hozzánk forduló szülőket.

Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása:
A tehetséggondozás szakszolgálati intézményi feladatai:
a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,
b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,
c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
d) tanácsadás, támogatás a szülőnek,
e) konzultáció a pedagógus részére,
f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
h) a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,
i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
j) kimeneti mérések elvégzése.

A tehetségfejlesztő foglalkozások mellett a tehetségdiagnosztikai munkát is elkezdtük. 6 óvodáskorú csoport számára szerveztünk foglalkozásokat. A csoportokba való bekerülés ebben a tanévben is a nevelési tanácsadás szakfeladaton belüli prevenciós szűrések, az 5 éves logopédiai szűrések és az óvodapedagógusok ajánlásával történtek. Ebben a tanévben iskolai csoportokat is tudtunk indítani. Tan-tanoda címmel 2 csoportot indítottunk az iskolában.
A szülők, pedagógusok számára továbbra is szeretnénk a konzultációs lehetőségeket biztosítani. A 2023-24-es tanévben, a terveinknek megfelelően, sikerült emelni a heti óraszámokat.
Összesen: óvodai csoportok 24 fő
Összesen: iskola csoportok 36 fő
Összesen: tehetségdiagnosztika 2 fő
Összesen: 62 fő

Szakszolgálati tevékenységünk átnyúlik az intézményi határokon, hiszen 0-18 éves korig látunk el gyermekeket és igény szerint adunk tanácsokat a hozzánk forduló szülőknek és a gyerekeket nevelő pedagógusoknak. Minden évben szemtanúi vagyunk az „óvodai beszoktatásnak” és az iskolába lépésnek is. Látjuk és tapasztaljuk, hogy mennyire különbözőek a gyerekek. Mindenki ügyes valamiben és mindenkinek akadnak kisebb-nagyobb nehézségei akár a mozgásban, akár a beszédben, akár a gondolkodásban. Van akinek a beszédhangjait kell „tisztává varázsolni” ahhoz, hogy igazán kiteljesedhessen a versmondásban, vagy a színjátszásban. Akadnak olyanok, akiknek a mozgását kell ügyesíteni, hogy aztán szép eredményeket érhessen el a sportban. Sok gyermeknek a lelkét kell egy kicsit jobban és speciálisabban ápolni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan, szorongások és gátlások nélkül élhessen. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a hiányokat megszüntessük, illetve ha nem tudjuk, akkor a jól működő funkcióknak pedig minél nagyobb teret adjunk. Szakszolgálatunknak kiemelt célja, hogy hatékonyan tudjon együttműködni a nevelési-oktatási intézményekkel és természetesen a szülőkkel azért, hogy a gyermek „nevelési oktatási rendszerbe illesztése” mellett a rendszer egyéni igényekhez alakítása is megtörténjen, hogy a gyerekek a képességeik maximumát adják.

Intézményünkben pszichológus, gyógypedagógus (logopédus, szomatopedagógus, pszichopedagógus,oligofrénpedagógus, tanulásban akadályozott szakirányú gyógypedagógus), fejlesztőpedagógus,  konduktor és gyógytestnevelő kollégák közös munkája segíti az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok mindennapi munkáját. Szakszolgálatunkban dolgozó szakemberek olyan végzettségekkel, szakképesítésekkel rendelkeznek, amelyek több szakszolgálati feladat elvégzésére is feljogosítanak bennünket. A számtalan terápiás tudást és tapasztalatot is igyekszünk maximálisan kihasználni a komplex diagnosztika, fejlesztés és tehetséggondozás érdekében.

Nagyon örülünk annak, egyre többen fordulnak hozzánk bizalommal, és kérnek segítséget nevelési kérdésekben, a gyermekek fejlődésével kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy mindenkihez eljusson a pedagógiai szakszolgáltatás lehetősége.